واحدهای ساختار رز بایگان

مدیر فروش
هدایت برنامه‌های فروش در جهت رضایت مشتریان.
مدیر طرح و برنامه
مدیریت انبار و تنظیم نیازهای تولید و هماهنگی با واحد فروش.
مدیر کارخانه
ایجاد و حفظ ساختار صحیح تولید و هماهنگی فی‌مابین قسمت‌های تولید.
پرسنل واحد اداری و تولید
تولید و حفظ کیفیت محصول با هماهنگی منظم و استاندارد.