پنجشنبه 14 اسفند 1399

محصولات » زونكن » زونكن كشدار كتان

نوع جنس :

كتان

نام محصول :

زونكن كشدار

مدل :

A4/7.5 - A4/4.5 - A5/7.5

تعداد در هر بسته :

۳۰          ۱۶       ۲۰

تعداد رنگ :